Certificate Authority with HTTPS

Certificate Authority with HTTPS

Việc đầu tiên, ta cần kiểm tra xem server đã nâng cấp lên thành domain hay chưa? Trong bài lab này, nhóm đặt tên domain là: nhom06.local Tham gia vào Domain: nhom06.local Tiếp theo cần cài đặt thêm các chức năng về Certificate Services Add roles and features –> Next –> Next –> Next –>

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ XÁC THỰC VÀ PHÂN QUYỀN TRÊN WINDOWS SERVER

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ XÁC THỰC VÀ PHÂN QUYỀN TRÊN WINDOWS SERVER

I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH WORKGROUP I.1 Mô hình I.2 Cấu hình B1: Trên Server tạo: Thư mục “Data” Tài khoản người dùng “u1/123”. Nếu muốn tạo tài khoản với password mình muốn thì phải bỏ chính sách password phức tạm đi (Tool –> Local Security Policy –> Account Policy) Sau khi chỉnh chính sách.