Tích hợp VPN vào Active Directory

Tích hợp VPN vào Active Directory

So sánh giao thức PPTP, L2TP, IPSec, SSL VPN  PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) Giao thức đóng gói: IP/GRE. Giao thức kiểm soát: TCP, cổng 1723. Giao thức hỗ trợ mã hóa 40bits và 128bits. Các cơ chế xác thực: MS-CHAP, PAP. Các cơ chế mã hóa: MPPE. Là phương pháp VNP được hỗ