SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – RULES (Tiếp theo)

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – RULES (Tiếp theo)

– Non-payload rule options Các option tìm kiếm các dữ liệu không có trong payload. Một số option phổ biến: fragoffset – Cho phép so sánh giá trị trường IP fragment offset với một giá trị hoặc một khoảng giá trị thập phân cho trước. Toán tử phủ định (!) có thể sử dụng để

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – RULES

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – RULES

Snort Rules là gì? Điểm khác biệt giữa các phiên bản Community, Registered và Subcriber Snort sử dụng các luật được lưu trữ trong các file text, gọi là Snort Rules. Mỗi dạng rule được lưu trong file khác nhau. Snort đọc những luật này vào lúc khởi tạo và xây dựng cấu trúc dữ