Sử dụng Burpsuite trong đánh giá bảo mật ứng dụng web (phần 1)

Sử dụng Burpsuite trong đánh giá bảo mật ứng dụng web (phần 1)

Giới thiệu phần mềm Burp Suite Burpsuite là một ứng dụng được tích hợp nhiều tính năng phục vụ kiểm tra bảo mật ứng dụng web. Các tính năng này sẽ phục vụ kiểm tra bảo mật các thành phần khác nhau trong ứng dụng web hiện đại ngày nay. Burpsuite có thể giúp người