Hướng dẫn sử dụng Sublist3r để thực hiện việc rà soát các subdomain website

Hướng dẫn sử dụng Sublist3r để thực hiện việc rà soát các subdomain website

Sublist3r là công cụ được thiết kế nhằm thu thập thông tin các Subdomain của một Website. Công cụ này hỗ trợ các chuyên viên kiểm thử bảo mật thu thập thông tin các subdomain của ứng dụng web cần đánh giá. Sublist3r sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau như Google, Yahoo,