MỘT SỐ CÔNG CỤ MẠNG HỮU ÍCH

MỘT SỐ CÔNG CỤ MẠNG HỮU ÍCH

CurrPorts Tool Mô tả: CurrPorts hiển thị danh sách tất cả các cổng (port) TCP/IP và UDP đang mở trên máy. Với mỗi cổng, thì thông tin tiến trình (process) tương ứng cũng được hiển thị lên, bao gồm: tên tiến trình, ID tiến trình, giao thức (protocol), đường dẫn, mô tả, phiên bản, thời