Certificate Authority with HTTPS

Certificate Authority with HTTPS

Việc đầu tiên, ta cần kiểm tra xem server đã nâng cấp lên thành domain hay chưa? Trong bài lab này, nhóm đặt tên domain là: nhom06.local Tham gia vào Domain: nhom06.local Tiếp theo cần cài đặt thêm các chức năng về Certificate Services Add roles and features –> Next –> Next –> Next –>