Đào tạo CISSP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Khóa học dành cho các nhà quản lý hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các ứng viên đang chuẩn bị cho thi kỳ thi chính thức của (ISC)² – Tổ chức toàn cầu về đào tạo và chứng nhận ATTT chuyên nghiệp với các chứng chỉ SSCP, CAP, CSSLP và hệ thống CISSP.

Thời lượng

40 giờ lý thuyết, thảo luận và bài tập nhóm.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức bổ trợ một cách khái quát nhất cho việc chuẩn hóa các quy định, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tế hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
Đồng thời, sau khóa học, các ứng viên đang chuẩn bị cho kỳ thi chính thức của (ISC)² cũng khái quát được kỳ thi cũng như khả năng xử lý các câu hỏi tình huống phức tạp.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Học viên cần có 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực; an toàn thông tin hoặc quản trị hệ thống.

Nội dung khóa học

Khóa học sẽ trình bày đầy đủ 10 domain yêu cầu của (ISC)²:

  • Domain 1: Access Control.
  • Domain 2: Telecommunications and Network Security.
  • Domain 3: Information Security Governance and Risk Management.
  • Domain 4: Software development Security.
  • Domain 5: Cryptography.
  • Domain 6: Security Architecture and Design.
  • Domain 7: Security Operations.
  • Domain 8: Business Continuity and Disaster Recovery Planning.
  • Domain 9: Legal, regulations, Investigations, and Compliance.
  • Domain 10: Physical (Environmental) Security.

GIẢNG VIÊN

Là một trong những CISSP đầu tiên của Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về An toàn Thông tin tại một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.