Đào tạo CEH

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Khóa học này dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin và muốn đi sâu vào lĩnh vực an toàn thông tin. Khóa học cũng dành cho những chuyên viên Công nghệ thông tin những người thực thi các giải pháp – chính sách an toàn thông tin cho các tổ chức – doanh nghiệp.

Thời lượng

40 giờ (10 tuần)

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường Hệ thống mạng. Những bài thực hành thực tế giúp học viên tích lũy kiến thức và đào sâu kinh nghiệm về bảo mật hệ thống.
 • Các kiến thức được theo chương trình chuẩn của EC-Coucil như: Scanning, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows và Virus Creation, ….
 • Khoá học này cũng trang bị những kỹ năng cần thiết cho học viên muốn thi lấy chứng chỉ Certified Ethical Hacker của EC-Council.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Để tham dự khoá học này, học viên cần có kiến thức đầy đủ từ các khóa học sau:
 • CCNA – Cisco Certified Network Associate.
 • MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate.
 • LPI – Linux Professional Institute.

Nội dung khóa học

CEH – Certified Ethical Hacking, phiên bản V.8 (CourseWare v8)
 • Introduction to Ethical Hacking
 • Footprinting and Reconnaissance
 • Scanning Networks
 • Enumeration
 • System Hacking
 • Trojans and Backdoors
 • Viruses and Worms
 • Sniffing
 • Social Engineering
 • Denial of Service
 • Session Hijacking
 • Hacking Webservers
 • Hacking Web Applications
 • SQL Injection
 • Hacking Wireless Networks
 • Hacking Mobile Platforms
 • Evading IDS, Firewalls and Honeypots
 • Buffer Overflows
 • Cryptography
 • Penetration Testing

Chứng chỉ đạt được

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BAO TIN INFORMATION SECURITY cấp.
Học viên cũng sẵn sàng thi lấy chứng chỉ Certified Ethical Hacker thông qua các trung tâm khảo thí Quốc tế Prometric/Vue tại Việt Nam hoặc các nước khác.