Đào tạo BCP & DRP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

BCP & DRP (Xây dựng kế hoạch vận hành & kinh doanh liên tục trong điều kiện khủng hoảng) là khóa học dành cho các nhà quản lý về an toàn hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp muốn chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đối phó và khôi phục sau thảm họa. Nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành của hệ thống thông tin cũng như kinh doanh của tổ chức được liên tục ngay trong điều kiện khủng hoảng.

Thời lượng

24 giờ lý thuyết, thảo luận và bài tập nhóm.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức, kỹ năng xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh nhằm đối phó với các khủng hoảng hoặc các điều kiện bất lợi có thể xảy ra với tổ chức, doanh nghiệp.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Học viên cần có 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan về rủi ro, hoạt động vận hành (bao gồm cả CNTT) trong tổ chức/doanh nghiệp vừa và lớn.

Nội dung khóa học

Học viên sẽ được học các nội dung chọn lọc, các thực hành tốt nhất mà Trung tâm tự biên soạn:

  • Understand Business Continuity Requirements.
  • Business Impact Analysis.
  • Recovery Strategy.
  • Disaster Recovery Process.
  • Provide Training.

GIẢNG VIÊN

Là một trong những CISSP đầu tiên của Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về An toàn Thông tin và đang công tác tại một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.