Neutrino EK gởi payload của mã độc (đã được mã hóa)