Sublist3r là công cụ được thiết kế nhằm thu thập thông tin các Subdomain của một Website. Công cụ này hỗ trợ các chuyên viên kiểm thử bảo mật thu thập thông tin các subdomain của ứng dụng web cần đánh giá. Sublist3r sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau như Google, Yahoo, Bing, Baidu và Ask; Bên cạnh đó cũng hỗ trợ sử dụng Netcraft, Virustotal, ThreatCrowd, DNS dumpster và Reseverse DNS.

Người dùng có thể Download trực tiếp tại đây

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Yêu cầu Python phiên bản 2.7.x và 3.4.x

Download công cụ

$ git clone https://github.com/aboul3la/Sublist3r.git

Cài đặt các bộ thư viện cần thiết

$ sudo pip install -r requirement.txt

Thực hiện thu thập thông tin subdomain của một website

$ python sublist3r.py -d [Tên Website]

Thực hiện thu thập thông tin subdomain có port 80 và 443

$ python sublist3r.py -d example.com -p 80,443

Thực hiện thu thập thông tin subdomain kết hợp bruteforce

$ python sublist3r.py -b -d example.com

Thực hiện thu thập thông tin subdomain cùng với các công cụ tìm kiếm được chỉ định như Google, yahoo và VirusTotal

$ python sublist3r.py -e google,yahoo,virustotal -d example.com