LỊCH KHAI GIẢNG

STT THÁNG THỜI GIAN DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 Tháng 7 10/07/2017 – 14/07/2017 Hacker Mũ Trắng – CEH V.9
2 17/07/2017 – 21/07/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản
3 Tháng 8 07/08/2017 – 11/08/2017 Hacker Mũ Trắng – CEH V.9
4 21/08/2017 – 25/08/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản
5 Tháng 9 11/09/2017 – 15/09/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web nâng cao
6 25/09/2017 – 29/09/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động
7 Tháng 10 09/10/2017 – 13/10/2017 Hacker Mũ Trắng – CEH V.9
8 23/10/2017 – 27/10/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản
9 Tháng 11 13/11/2017 – 17/11/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web nâng cao
10 Tháng 12 11/12/2017 – 15/12/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động