Các khóa học chuẩn bị khai giảng

STT THÁNG THỜI GIAN DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 Tháng 7 10/07/2017-14/07/2017 Hacker Mũ Trắng- CEH V.9
2 17/07/2017-21/07/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản
3 Tháng 8 07/08/2017- 11/08/2017 Hacker Mũ Trắng- CEH V.9
4 21/08/2017-25/08/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản
5 Tháng 9 11/09/2017- 15/09/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web nâng cao
6 25/09/2017- 29/09/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động
7 Tháng 10 09/10/2017- 13/10/2017 Hacker Mũ Trắng- CEH V.9
8 23/10/2017- 27/10/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản
9 Tháng 11 13/11/2017- 17/11/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng web nâng cao
10 Tháng 12 11/12/2017- 15/12/2017 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động